Privacy-reglement

Het Heelkunde Instituut vindt uw privacy belangrijk. Met het privacyreglement maken we duidelijk wat we precies belangrijk vinden in het kader van privacy en hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Het doel van het privacyreglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en – voor zover van toepassing – de bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO).

Klik op de onderstaande knop voor het privacy-reglement van het Heelkunde Instituut Nederland.

Cookies

Hieronder kunt u zien welke “embedded” cookies op dit moment actief zijn. U kunt deze cookies (en bijbehorende functies) naar believen in- of uitschakelen. Wijzigingen worden pas actief wanneer u uw keuzes bevestigt door op de knop Update te klikken.

Identificatieplicht patiënten

Bij elk bezoek aan het Heelkunde Instituut Nederland dient u een legitimatiebewijs te kunnen overhandigen. Klik op de knop voor meer informatie over de identificatieplicht…

Medisch dossier, Elektronisch Patiënten Dossier (epd)

Om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen is het wettelijk verplicht de gegevens over de behandeling op te nemen in een medisch dossier, ook wel status genoemd. Deze gegevens, die vaak zeer persoonlijke informatie bevatten, hebben wij nodig om een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen. Zo kan een chirurg bijvoorbeeld geen goede diagnose stellen zonder uw medische achtergrond te kennen. Deze gegevens worden opgenomen in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De verwerking van deze gegevens is gebonden aan regels die zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens is de regelgeving inzake de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing (WGBO). De chirurgen en teamleden die bij uw behandeling betrokken zijn kunnen (gedeelten van) uw dossier inzien, afhankelijk van hun bevoegdheden. Voor uw dossier hanteert het HIN de algemene bewaartermijn voor patiëntengegevens zoals is aangegeven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Opvragen medisch dossier door patienten

Vanaf 2019 zijn alle zorgverleners verplicht om patiëntendossiers ook digitaal ter beschikking te stellen. Middels het patientportaal biedt het HIN een beveiligde omgeving waarop de patient zelf met DigiD (2-step ver.) kan inloggen om het medische dossier in te zien/te downloaden. Hierin zijn bijvoorbeeld gestelde diagnoses, verwijsbrieven of uitslagen van onderzoeken, voorgeschreven medicatie en de notities van uw behandeld arts in zien. Het HIN biedt geen andere mogelijkheid om een medisch dossier ter hand te stellen aan patient.

Gegevens inzien van iemand, die wilsonbekwaam is, kunnen worden ingezien door diens wettelijke vertegenwoordiger.

U heeft het recht het HIN te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts en/of medische instelling. Als inzage van het patiëntendossier een ander doel dient dan medische behandeling, dan is uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming vereist. Het HIN verstrekt algemene patiëntgegevens aan de volgende externe instanties voor (wetenschappelijk) onderzoek en statistiek:

Deze gegevens worden uitsluitend anoniem verstrekt, zodat deze niet direct herleidbaar zijn tot de individuele patiënt. Het HIN is verplicht deze gegevens aan te leveren. Voor deze verschillende registraties zijn reglementen opgesteld waarin onder andere de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn opgenomen.

Toelichting bij de opties in Mijn HIN-dossier (epd)

‘Mijn HIN Dossier (EPD)’ is altijd en overal veilig toegankelijk en werkt zowel op computer en laptop als smartphone en tablet. U kunt inloggen op het patiëntenportaal via de knop in het hoofdmenu (bovenaan rechts) “‘Mijn HIN (EPD)’” of via de links in deze tekst.

Uw persoonlijke account is gekoppeld aan uw DigiD en daardoor veilig en vertrouwd. U krijgt de keuze om in te loggen met de DigiD app of met een extra sms-controle. Houd daarom ook uw mobiele telefoon bij de hand. Vervolgens kunt u met uw DigiD inloggen.

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u dat bij de Overheid aanvragen.

Als u bent ingelogd, komt u terecht in het beginscherm van uw dossier. Hier kunt u kiezen uit de volgende opties:

Mijn afspraken

image002
Hier vindt u uw aankomende afspraken bij ons.

Mijn dossier

image003