Een arts gaat niet zomaar uw galblaas verwijderen of aan een operatie beginnen. Hij of zij wil vooraf zo goed mogelijk inschatten wat uw lichamelijke en geestelijke conditie is. Dat is voor uzelf van het grootste belang, maar ook voor de arts zelf om er zeker van te zijn dat alles gedaan is wat nodig is om risico’s en complicaties zoveel mogelijk uit te sluiten. Dit inschatten van uw medische conditie gebeurt op basis van de informatie die door uzelf en eventuele verwijzende artsen is verstrekt tijdens het eerste polibezoek of consult. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn.

Onderzoek door echografie

Omdat de meerderheid van de patiënten met galblaasklachten ook galstenen heeft, kan de diagnose over het algemeen bevestigd worden door middel van een echografie. Dit is een veilig en pijnloos onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van hoogfrequente geluidsgolven om een beeld van de galblaas en de zich daarin bevindende galstenen te vormen. Soms echter lukt het niet om de diagnose op deze manier te stellen. Dan kan er ook gebruik worden gemaakt van andere onderzoeksmethoden.

Inwendig onderzoek

Soms is een inwendig onderzoek vooraf nodig via de mond van de galwegen, het ERCP. Ook na de operatie kan het nodig zijn dat er aanvullend onderzoek plaatsvindt: soms wil de chirurg de galgangen controleren op galstenen door middel van röntgenfoto’s. Mochten daar nog stenen in zitten, dan worden die eveneens verwijderd. De galwegen zelf worden niet verwijderd, zodat de lever kan doorgaan met het produceren van gal en de afvoer ervan naar de darm.

Verdoving

Het HIN past uitsluitend algehele anesthesie toe. De anesthesie wordt toegediend via het infuus of via een masker. Nadat u in slaap bent gevallen, wordt vaak een beademingsbuis ingebracht in de luchtpijp. Op deze manier kunnen tijdens de operatie heel eenvoudig zuurstof en narcosegassen worden toegediend.

Overige medische onderzoeken

Afhankelijk van uw medische omstandigheden kunnen ook andere onderzoeken vereist zijn, zoals een bloedonderzoek. Het voert echter te ver op deze plaats alle mogelijke scenario’s toe te lichten.